EKOLOGISKA PROJEKT
GENOMFÖRDA ELLER PÅGÅENDE PROJEKT MED EKOLOGISK ANKNYTNING

RESTAURERINGEN AV FINJASJÖN

En omfattande blågrönalgblomning sedan 20 år tillbaka stoppades i huvudsak genom en biomanipulation i den 11 km2 stora sjön. 430 ton vitfisk togs upp under loppet av ett och ett halvt år med en förbättring över förväntan som följd.

En rapport om restaureringen kan hämtas här.

Rapport om sjörestaureringen

Report on the lake restoration (pdf)

Mätdata 1998 - rapport

Fortsatt uppföljning av projektet (extern länk)

 

Vid bolagiseringen kom vårt ansvarsområde att renodlat omfatta dricksvatten, avloppsrening och dagvatten. Övriga miljöfrågor kom därmed att hamna på Miljönämnden och Tekniska nämnden.

Fortsatt nyare uppföljning av sjöprojektet görs f n av konsultföretaget Regito AB på uppdrag av Hässleholms kommun. På företagets hemsida återfinns en rad nyare rapporter och aktuella mätdata för Finjasjön och ytterligare några sjöar.


LILLASJÖNS AVLASTNING

Denna lilla (0,12 km2) sjö i Hästveda avlastades genom att utsläppspunkten för avloppsverket flyttades. Också här var förändringen avsevärd.

Sammanställning av mätdata 1997

Sammanställning av mätdata 1998


Sammanställning av mätdata 1999


MAGLE VÅTMARK

En 30 ha stor våtmark för efterbehandling av spillvatten. Genom sin utformning och de relativt goda resultaten har intresset för projektet varit stort.

Magle våtmark - kort information

Magle wetland - a short information

Das Sumpfgebiet in Magle- kurtzbeschreibung

Mätdata 2014

Report 2010

Karta

DAGVATTENDAMMAR

Cirka 10 ha dammyta för utjämning och våtmarksrening av dagvatten från södra delen av Hässleholm anlades samtidigt med våtmarken.

Senare byggdes också dammar för utjämning och rening av dagvatten från Hässleholms norra del till Genabäcken.

 

EMMALJUNGA RENINGSVERK

Reningsanläggning uteslutande genom "biologisk rening" för ett samhälle med ca 200 invånare. Byggdes som en försöksanläggning och har genom åren givit goda reningsresultat.

Emmaljunga reningsverk

VITTSJÖ RENINGSVERK

Ytterligare en anläggning med liknande utformning som Emmaljunga, men här för ett samhälle med nära 2000 invånare.
Förbehandling med rensgaller, luftning och sedimenteringsdammar sker varefter vattnet renas genom passage i dammsystemet.

Projektet invigdes 24 augusti 1999 och har sedan dess givit utmärkta utsläppsvärden.

Miljörapport 2015

Karta