MILJÖGUIDEN

HUSHÅLL

FÖRETAG


Du vet säkert vad toaletten och vasken är avsedda för, men för säkerhets skull vill
vi påminna om vad du inte ska spola ner där:

VAD? VAFÖR? VART?
mediciner

kan skada den biologiska renings-processen på reningsverket och framför allt kan de påverka växter och djur i sjöar och åar

lämna tillbaka överbliven medicin till apoteket
kemikalier, färgrester, lösningsmedel, oljor, bekämpnings-medel kan skada den biologiska reningen på reningsverket, kan förorena rötslammet, kan följa med vattnet ut i recipienten och där skada allt levande Hässleholm Miljö AB
tops, bomullstussar, hår, bindor

vart man än tittar på ett reningsverk, så flyter där massor av tops, som fastnar överallt. Ändå följer en hel del med vattnet ut. Både bomullsfibrer och hår kan bilda besvärliga proppar i rötkammare och på andra ställen

Hässleholm Miljö AB
klädesplagg flera av våra stopp i pumpstationer och på reningsverk beror på att långkalsonger, strumpbyxor eller andra klädesplagg kommit in i pumpen och fastnat.
Vill det sig illa, kan ett sådant stopp orsaka omfattande bräddning av orenat avloppsvatten i bäcken där du fiskar kräftor!
Hässleholm Miljö AB
förpackningar, kondomer kan orsaka ledningsstopp Hässleholm Miljö AB
metallföremål, trasiga termometrar, batterier, leksaker tungmetaller - framför allt kvicksilver, kadmium och bly är miljögifter som vi bör den ha största respekt för. Alla metaller i avloppsvattnet hamnar antingen i sjön eller på åkern Hässleholm Miljö AB

TVÄTTA INTE BILEN PÅ GATAN!
Om man tvättar bilen på gatan hamnar vatten, kemikalier och smuts från bilen som innehåller tungmetaller, oljor och färgrester i dagvattnet som sedan orenat leds till närmsta vattendrag.
Väljer man i stället gräsmattan, blir påverkan mer lokal eller ännu bättre en biltvätt som har
rening av tvättresterna.


AVLOPP FRÅN FÖRETAG
Spillvattennätet och reningsverken är avsedda för avlopp från hushåll eller annat vatten av samma karaktär. Detta innebär att vatten från duschar och toaletter utan särskilt tillstånd kan anslutas till det allmänna spilvattennätet.

Däremot är inte industriellt avlopp eller processvatten tillåtet utan särskilt avtal. Se mer i ABVA och Hässleholm Miljö ABs information

Om verksamheten är tillståndspliktig enligt miljöbalken hanteras utsläpp till vatten i denna tillståndsprövning. I sådana ärenden yttrar vi oss angående dessa punkter.

Även om det inte handlar om tillståndspliktig verksamhet, så ställs ofta krav på förbehandling av avloppsvatten som ska vidare till det allmänna spillvattennätet. Tag kontakt med oss angående vad som är acceptabelt utsläpp och vilka krav på förbehandling som eventuellt gäller.

Svenskt Vatten har en publikation P95 - Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet som ger anvisningar om detta. Denna använder vi normalt som utgångspunkt vid dessa diskussioner.

Hanteras matfett eller annat fett ska avloppet ledas via en fettavskiljare och på samma sätt ska verksamheter som hanterar mineralfett och oljor leda vattnet via oljeavskiljare.

Rester som bedöms innehålla tungmetaller eller andra miljöfarliga ämnen får inte ledas till spillvattensystemet.